Regulamin sklepu

 

Zakup w sklepie internetowym Sucre.pl  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

 

§ 1 Uwagi ogólne

1.

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w formie elektronicznej, warunki tych umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz gwarancyjnego, a także zasady ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży Towarów.

2.

Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Strony umowy sprzedaży.

3.

Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.

W związku z tym, że sprzedaż prowadzona jest zarówno wysyłkowo jak i stacjonarnie nie wszystkie artykuły widniejące na stronie mogą być dostępne w momencie składania zamówienia. Sprzedawca wysyła towary dostępne w danej chwili, o czym Kupujący będą informowani w e-mailu.

 

 

 

§ 2 Definicje

1.

Cennik – zestawienie Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym
z podaniem cen sprzedaży.

2.

Formularz Zamówienia – dokument określający wybrany przez Kupującego Towar, dane Kupującego (w szczególności imię i nazwisko/oznaczenie podmiotu nie będącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy i formy prawnej, adres zamieszkania/siedzibę, NIP), oznaczenie towaru, danych kontaktowych, miejsce dostarczenia Towaru, adres do umieszczenia na fakturze VAT, jeżeli jest inny niż adres miejsca dostarczenia Towaru.

3.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego umożliwiający wstępne wyselekcjonowanie wybranego przez Kupującego Towaru.

4.

Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Dla potrzeb zawierania umów na podstawie niniejszego regulaminu domniemywa się, że składający zamówienie ma pełną zdolność prawną i do czynności prawnych.

5.

Obsługa Klienta – jednostki obsługujące Kupujących.

6.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego o nazwie Sucre (http://sucre.pl).

7.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy o adresie http://sucre.pl umożliwiający prezentację
i sprzedaż Towarów, przy pomocy, którego Sprzedawca proponuje zawarcie umowy w postaci zaproszenia do składania zamówień; prowadzony w języku polskim (PL), angielskim (EN), niemieckim (DE), francuskim (FR), rosyjskim (RU).

8.

Towar – produkty stanowiące własność Sprzedawcy, prezentowane przez niego w Sklepie Internetowym, do których należą m.in. wyroby cukiernicze i artykuły spożywcze.

9.

Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym przy wykorzystaniu Sklepu.

10.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające rodzaj i liczbę Towaru.

11.

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia (np.: kataklizmy, wojny, rozruchy, zaburzenia społeczne).

12.

Zdarzenie losowe niezależne od Strony rozumie się zdarzenia, którym Strona zapobiec nie mogła (np.: strajki, brak wykonania usługi przez podmiot dostarczający przesyłkę, nienależyte wykonanie zobowiązania przez poddostawców Sprzedawcy, pożar, odcięcie zasilania).

 

 

 

§ 3 Zawarcie umowy

1.

Czynności techniczne Kupującego

 

Zawarcie Umowy powinno być poprzedzone następującymi czynnościami technicznymi Kupującego:

  a)

Wpisaniem danych osobowych oraz danych transakcyjnych do wysyłki Towaru lub uprzednim   zarejestrowaniem się na stronie sucre.pl,

  b)

Dokonaniem wyboru Towarów spośród Towarów prezentowanych w Sklepie,

  c)

Skompletowaniem zamówienia poprzez dodanie wszystkich wybranych Towarów do Koszyka,

  d)

Prawidłowym wypełnieniem Formularza Zamówienia, w tym danych teleadresowych pozwalających na zrealizowanie zamówienia,

  e)

Wyborem sposobu płatności i zapłatą za Towar, w przypadku dokonywania płatności w formie przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

2.

Tryb zawarcia Umowy

2.1

Zawarcie Umowy następuje poprzez przesłanie przez Kupującego wypełnionego Formularza Zamówienia, które jest weryfikowane przez Sprzedawcę i sprawdzane pod kątem bieżącej dostępności zamawianych towarów.

2.2

W przypadku, gdy towar jest niedostępny i nie ma możliwości jego dostarczenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizowania dostawy tych towarów, o czym bezzwłocznie poinformuje Kupującego.

2.3

Sprzedawca potwierdza dostępność Zamówienia drogą elektroniczną, niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 2-go dnia roboczego po zarejestrowaniu Zamówienia. Brak potwierdzenia realizacji zamówienia w tym terminie oznacza brak przyjęcia do realizacji.

2.4

W przypadku, gdy Kupujący wybierze formę płatności „przelewem” zawarcie umowy następuje
w chwili wpływu całej ceny zakupu na rachunek Sprzedawcy. Płatność przelewem winna być dokonana najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3

Cena

3.1

Strony wiąże cena obowiązująca w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

3.2

Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.3

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru aż do uiszczenia całości ceny
i jego wydania nabywcy.

4.

Zapłata ceny za Towar może być dokonana przelewem lub gotówką przy odbiorze.

5.

Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT lub paragon.

 

 

 

§ 4 Dostawa towaru

1.

Sposób dostawy

1.1

Towar zostaje dostarczony do miejsca wskazanego przez Kupującego w Formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (UPS).

1.2

Cennik dostaw dostępny na stronie sucre.pl dotyczy wysyłek na terenie Polski. Koszty wysyłki poza granice Polski będą ustalane indywidualnie.

1.3

Dostawa Towaru odbywa się zgodnie z procedurą podmiotu dostarczającego przesyłkę.

2.

Koszt dostawy

2.1

Koszt wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Kupujący.

2.2

Sprzedawca potwierdzi koszty dostawy przy potwierdzeniu dostępności zamawianych towarów.

3.

Sprzedawca oprócz Towaru dostarcza Kupującemu, według jego wyboru,  fakturę VAT lub paragon.

4.

Termin dostawy

4.1

Termin do wydania Towaru wynosi do 7 dni, jednakże większość zamówień realizowanych jest
w ciągu 48 godzin.

4.2

Termin do wydania Towaru rozpoczyna bieg z pierwszym dniem roboczym po dniu zawarcia Umowy.

4.3

Termin liczony jest w dniach roboczych. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin do wydania Towaru upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

4.4

Wysyłki nie są realizowane w dniach, w których następny dzień jest wolny od pracy.

5.

Odbiór Towaru

5.1

Kupujący kwituje odbiór towaru w liście przewozowym (o ile przesyłka wymaga takiego potwierdzenia) bądź w inny sposób wymagany przez podmiot dostarczający towar.

5.2

Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi ryzyko związane z posiadaniem i używaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

6.

Kontrola

6.1

Sprzedawca zapewnia zgodność sprzedanego Towaru z ustaloną w Umowie specyfikacją (rodzajem, ilością).

6.2

Przy odbiorze Towaru, w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę, Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu, całości, kompletności, nienaruszalności i zgodności przesyłki ze stosowną specyfikacją ustaloną w Umowie (rodzajem, ilością).

6.3

W przypadku stwierdzenia naruszenia należytego stanu lub kompletności przesyłki Kupujący:

  a)

W obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę spisze protokół szkodowy określający rodzaj i zakres naruszenia należytego stanu lub kompletności przesyłki. Protokół winien być sporządzany
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez Kupującego oraz podmiot dostarczający przesyłkę. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń przez Kupującego,

  b)

Kupujący poinformuje Sprzedawcę na piśmie w formie listu poleconego oraz wiadomości email na adres kontakt@sucre.pl o zaistniałej sytuacji nie później niż następnego dnia roboczego

  c)

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią Umowy lub fakturą VAT / paragonem a dostarczonymi Towarami, Kupujący bezzwłocznie poinformuje Sprzedawcę na adres email kontakt@sucre.pl o zaistniałej rozbieżności.

6.4

Wszelkie badania/kontrole będące wynikiem żądania Kupującego sformułowanego po zawarciu Umowy, wykonywane są na jego koszt. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonych działań, iż Sprzedany Towar ma wady, za które odpowiada Sprzedawca, poniesione przez Kupującego koszty podlegają zwrotowi. Warunkiem zwrotu kosztów jest  zgoda Sprzedawcy na przeprowadzenie badań/kontroli i udokumentowanie fakturą poniesionych kosztów.

7.

Opóźnienie dostawy

7.1

W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania niepieniężnego w uzgodnionym terminie lub gdy z okoliczności wynika, że termin wykonania zobowiązania prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany, niezwłocznie informuje Kupującego o tym fakcie, jak również wskazuje okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie zobowiązania.

7.2

W powyższym przypadku Sprzedający zobowiązany jest wskazać nowy termin do spełnienia świadczenia.

7.3

W przypadku zwłoki, tj. Niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia w terminie wskutek zawinionego działania (zaniechania) Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin (na zasadach określonych w pkt 8) do wykonania. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Strona uprawniona będzie do odstąpienia od Umowy.

8.

Przyjęcie do wiadomości informacji, o której mowa w pkt 7.1 i 7.2 bez wyrażenia sprzeciwu w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania) oznacza zgodę na wykonanie zobowiązania w terminie podanym w informacji. W przypadku braku akceptacji nowego terminu realizacji zamówienia umowa rozwiązuje się. Sprzedawca może odstąpić od umowy, gdy mimo wszelkich starań nie będzie mógł spełnić świadczenia. W takim przypadku jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kupującego podając przyczynę niewykonania zobowiązania oraz zwrócić Kupującemu wszelkie otrzymane świadczenia.

8.1

Dodatkowy termin do spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 7.3 nie może być krótszy niż 14 dni roboczych.

8.2

W przypadkach opisanych powyżej Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu jak najszybszego spełnienia świadczenia.

8.3

W przypadku opóźnienia w odbiorze świadczenia przez Kupującego, Sprzedawcy przysługuje prawo określenia nowego terminu spełnienia świadczenia – stosownie do pkt. 8.1-8.2.

8.4

W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym Kupujący ponosi koszt ponownej dostawy Towaru na adres wskazany w Zamówieniu lub innego miejsca spełnienia świadczenia; na wyraźne żądanie Kupującego, wyrażone w formie pisemnej, które dotrze do Sprzedawcy najdalej na 3 dni przed wysłaniem przesyłki.

8.5

W przypadku braku dwukrotnego odbioru towaru przez Kupującego w miejscu przez niego wskazanym Sprzedawca może od umowy odstąpić, koszty dostawy i ewentualna szkoda po stronie Sprzedawcy obciąża Kupującego.

 

 

 

§ 5 Informacje o statusie realizacji zamówienia

1.

Jeżeli wysyłka Towaru jest realizowana przez firmę kurierską to Kupujący ma możliwość uzyskania informacji o statusie złożonego Zamówienia. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą
w celu pozyskaniu stosownej informacji.

2.

Kupujący może zgłaszać pytania i uwagi dotyczące realizacji Zamówienia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy kontakt@sucre.pl.

 

 

 

§ 6 Niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę

1.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia na rzecz Kupującego wskutek braku dostępności Towaru bądź innej przyczyny, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i bezzwłocznie zwróci otrzymane świadczenia.

2.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca może spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu Towaru oraz za tę samą cenę, informując zarazem Kupującego o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia
i odstąpienia od Umowy.

 

 

 

§ 7 Roszczenia

1.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną Kupującemu; kwota odszkodowania nie może być wyższa niż wartość ceny sprzedaży netto.

2.

Brak wykonania świadczenia niepieniężnego w wyniku wystąpienia siły wyższej, zdarzenia losowego  bądź innego zdarzenia, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności nie stanowi podstawy roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne.

 

 

 

§ 8 Pozostałe prawa i obowiązki Stron Umowy

1.

Obowiązki Kupującego

 

Kupujący zobowiązany jest:

  a)

korzystać ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

  b)

pokryć koszty związane z korzystaniem z oprogramowania umożliwiającego dostęp do Sklepu (np. koszty usługi internetowej),

  c)

podać prawdziwe dane (informacje osobowe) w Formularzu Zamówienia,

  d)

nie korzystać ze Sklepu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami, m.in. nie używać zdjęć produktów na portalu  http://sucre.pl  w celach innych niż zakup towaru na w/w portalu.

2.

Obowiązki Sprzedawcy

2.1

Sprzedawca ma prawo czasowego zawieszenia proponowania zawarcia Umowy w Sklepie określonych Towarów w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

2.2

Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych związanych
z dokonaniem płatności.

2.3

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby spełnić świadczenia z należytą starannością oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych do wszelkich informacji uzyskanych od Kupującego.

2.4

Sprzedawca oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone na stronie Sklepu są prawdziwe
i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

 

 

 

§ 9 Zachowanie prywatności i ochrona danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Sprzedawca.

2.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w Formularzu Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

3.

Wszelkie inne dane niż określone w ust. 2 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Kupującego, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

5.

Dane osobowe Kupującego mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.

5.

Wypełnienie Formularza Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na przekazywanie podmiotom trzecim współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy danych osobowych Kupującego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.

Dane osobowe osób rejestrujących się na  http://sucre.pl i naszych Klientów są chronione na zasadach ogólnych „Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz dodatkowo obowiązującymi w firmie wewnętrznymi zasadami poszanowania prywatności. 

7.

Dane osobowe Klientów są ograniczone do niezbędnego minimum potrzebnego do obsługi zawieranych transakcji i jedynie w tym celu są przetwarzane. Niepodanie wymaganego minimum technicznego danych osobowych zablokuje przebieg transakcji.

8.

Po złożeniu zamówienia dane osobowe udostępniane są jedynie upoważnionym do obsługi transakcji pracownikom firmy oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy.

9.

Sprzedawca zapewnia Kupującemu prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony http://sucre.pl po zalogowaniu się lub za pośrednictwem prośby wysłanej na adres email:  kontakt@sucre.pl.

 

 

 

§ 10 Poszanowanie praw autorskich

 

Zdjęcia oraz opisy towarów prezentowanych na stronie   http://sucre.pl są wyłączną własnością Sklepu, a wszelkie prawa do ich wykorzystywania pozostają zastrzeżone. Przeciwko każdemu bezprawnemu wykorzystaniu zdjęć bądź opisów będących własnością Sklepu bez pisemnej zgody firmy, podjęte zostaną działania prawne. 

 

 

 

§ 11 Spory

1.

W przypadku sporu pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą w związku z wykonywaniem Umowy, Strony Umowy dążą do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

2.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

 

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1.

Przesłanie przez Kupującego Formularza Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.

Regulamin nie narusza praw Kupującego wynikających z przepisów: ustawy z dnia 27 lipca 2002r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93ze zm.) o sprzedaży, gwarancji i rękojmi, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.nr 22, poz. 271 ze zm).

3.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4.

Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne
z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą jednakże zamówień skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia.

5.

Regulamin obowiązuje od dnia 2014-01-01.

 

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem strony sucre.pl

FANCY FOOD SP. Z O.O.
UL. Nowogrodzka 31
00-511 WARSZAWA
NIP 952 212 37 81
REGON 146600965 


PayPal